COVID-19

Najważniejsze wytyczne  do pracy na rok szkolny 2020/2021 w związku z COVID-19

Stan na : 17 maja 2021 roku.

 1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazuje objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Sugeruje się, aby rodzic zmierzył temperaturę dziecka w domu przed wyjściem do szkoły.
 3. Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, lub mycia rąk, Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia są umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

         d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z                   bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki –    rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni   publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 • Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 • W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
 • Po wejściu do budynku szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce.
 • Rekomenduje się osłonę ust i nosa przez wszystkich uczniów i nauczycieli podczas przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 • Podczas korzystania ze wspólnych przestrzeni wszyscy uczniowie i pracownicy są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust (rekomendowane maseczki chirurgiczne) .
 • Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych.
 • Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
 • Na zajęciach sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 • Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
 • Uczniowie/dzieci nie powinni zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotów.
 • Należy opracować zasady bezpiecznego korzystania z szatni, w miarę możliwości umożliwić uczniom/dzieciom korzystanie z co drugiego boksu lub wprowadzić różne godziny przychodzenia i wychodzenia różnych grup uczniów/dzieci. Przy wejściu do szatni powinien się znajdować płyn do dezynfekcji rąk.
 • Rekomenduje się  aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu korzystali z szatni.
 • Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
 • Należy opracować zasady korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 2-dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych.
 • Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS są to kosze na odpady zmieszane).
 • Zajęcia lekcyjne będą odbywać się w wyznaczonych salach:
 • „0” –sala nr 13
 • Klasa I – sala nr 3
 • Klasa II – sala nr 15
 • Klasa III – sala nr 9
 • Klasa IV – sala nr 4
 • Klasa V – sala nr 5
 • Klasa VII – sala nr 16
 • Klasa VIII – sala nr 8
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali zobowiązany jest do zdezynfekowania swojego miejsca pracy przed i po zajęciach.
 • Dopuszcza się korzystanie z pracowni  informatycznej i sali gimnastycznej przy  łączeniu klas w grupy. W czasie przerwy po uczniów przychodzi nauczyciel prowadzący zajęcia w wyżej wymienionych salach. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza grupę pod wskazaną salę.
 • Organizacja przerw międzylekcyjnych:
 • Uczniowie korzystają z przerw na korytarzu szkolnym rotacyjnie:
  Przerwy śródlekcyjne
Klasa 8.45-8.55 9.40-9.50 10.35-10.45 11.30-12.00 12.45-12.55 13.40-13.50 14.35-14.45
„0”   X   „0”   „0”  
I X     X      
II X   X X X X X
III X     X      
IV   X     X    
V     X     X  
VII X X X X X X X
VIII   X     X   X
 • Wraz z uczniami na przerwę wychodzi nauczyciel w celu pełnienia dyżuru,
 • Z uczniami przebywającymi podczas przerwy w klasie pozostaje nauczyciel,
 • Momentem wymiany nauczycieli pomiędzy klasami jest dzwonek na lekcje,
 • Aby uniknąć sytuacji, w której grupują się uczniowie, nauczyciele rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 powinni otworzyć wskazaną salę i w niej przebywać od godz. 7.45.
 • Po zakończonych zajęciach należy stosować się do następujących zasad: jednorazowo opuszcza klasę maksymalnie 10 uczniów,  po 3  minutach salę opuszcza kolejna grupa uczniów.
 • Należy ograniczyć do minimum przebywanie na terenie placówki osób trzecich.
 • Osoba trzecia wchodzi na teren budynku według następujących zasad:
 • wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły mierzy osobie trzeciej temperaturę termometrem bezdotykowym; osoby z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane,
 • obowiązkowo ma zasłonięte nos i usta,
 • obowiązkowo dezynfekuje ręce,
 • wpisuje się  na wyłożoną przy wejściu do budynku listę podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu,

Najważniejsze wytyczne do pracy na rok szkolny 2020/2021

Procedury COVID-19

Procedury BHP

Załącznik nr 1 do procedury BHP

Załącznik nr 2 do procedury BHP

Instrukcja logowania do Office 365 – do pobrania