Informacje dla ósmoklasisty

Informacje dotyczące terminu i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający egzamin ósmoklasisty.

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty.

 W terminie głównym:

 1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

 1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu- 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników- do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń- 9 lipca 2021 r.

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 1. polski – 120 minut ( przedłużenie w przypadku dostosowań – do 180 minut)
 2. matematyka – 100 minut (przedłużenie w przypadku dostosowań- do 150 minut)
 3. j. angielski – 90 minut (przedłużenie w przypadku dostosowań – do 135 minut)

 

Wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1 , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej poniżej.

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, oraz po jego zakończeniu

Wrażeniami po egzaminie należy  dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Materiały do pobrania:

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR2oPxfzF4bTXfzRWCM5CST-ZP-3HB35UqSbl7lYa5PvkxCO-hFYlIWU_OY

Podlaski Kurator Oświaty informuje o  możliwości kształcenia w szkołach średnich o profilu wojskowym.

Materiały informacyjne dla klas ósmych dostępne są pod adresem: https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2021/03/psp.557.39.2021-zalaczniki.zip