Procedura COVID-19 po powrocie do szkoły

Procedury COVID-19 po powrocie do szkoły.

Wytyczne dla uczniów klasy VIII – Konsultacje w szkole

Uczniu !
Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem:
Harmonogram konsultacji :
1. Konsultacje odbywają się ze wszystkich przedmiotów.
2. Konsultacje odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć edukacyjnych.
3. Konsultacje odbywają się w następujących salach:
a) klasa VIII – sala nr. 16
4. W sali może przebywać maksymalnie 12 osób.
5. Miejsca w salach uczniowie zajmują według kolejności przyjścia do szkoły.
Jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, nie przychodź na konsultacje. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny- min. 2.0 m.
Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły:
1) W jednym boksie mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby,
2) O możliwości skorzystania z szatni zostaniesz poinformowany przez pracownika szkoły,
3) Oczekując na wejście do szatni zachowaj bezpieczny dystans społeczny,
4) Po zmianie obuwia (obowiązkowo!!!) jak najszybciej opuść szatnię i udaj się do przydzielonej sali lekcyjnej,
5) Chcąc korzystać z szatni po zakończeniu konsultacji, postępuj j.w.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Wytyczne dla rodziców podczas przyprowadzania dzieci do oddziału przedszkolnego (wyłącznie dzieci 5 i 6-cio letnie) i klas I-III szkoły podstawowej.

1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2.Dzieci przyprowadzane są do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem.
3. W budynku szkoły obowiązek zasłaniania nosa i ust jest zniesiony.
4.Rodzice przekazują dzieci pracownikowi szkoły tuż po wejściu do budynku.
5.W wyjątkowych sytuacjach mogą wchodzić z dziećmi, wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
8.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
9.Jeżeli w czasie drogi do szkoły zauważyłeś niepokojące objawy chorobowe u siebie lub u swego dziecka zrezygnuj z przyprowadzania go do szkoły.
10.W razie jakichkolwiek pytań rodzic/opiekun może zwrócić się do wychowawcy, innego pracownika lub dyrektora szkoły.

Rok Świętego Jana Pawła II

Rok 2020 ustanowiony jest Rokiem Świętego Jana Pawła II. W dniu 18 maja 2020 r. obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Uczniowie Naszej Szkoły włączyli się w obchody Roku Papieskiego, w ramach lekcji religii wykonali prace pt.: ,,Święty Jan Paweł II oczami dziecka”.

Powrót do szkoły

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej stopniowo uruchamia pracę przedszkoli i szkół.
Od 25 maja br. w naszej szkole przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, oraz oddziału przedszkolnego.
Również od 25 maja br. uczniowie klasy VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły, ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów. Konsultacje będą dobrowolne.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne.
Zachęcam wszystkich uczniów i rodziców do skorzystania z proponowanych zajęć.
Dyrektor szkoły.
Krzysztof Grunwald

Regulamin Biblioteki

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wykletych

1 marca 2020 r. odbyła się ósma już edycja biegu Tropem Wilczym, w Polsce i na świecie, upamiętniającego „żołnierzy wyklętych”.Uczniowie szkoły uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Szczuczynie.

Żołnierze Wyklęci

28 lutego w naszej szkole odbył się apel poświęcony ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Uczniowie zostali przygotowani do apelu przez Panią Alicję Szleszyńską.

Young English Master 2020

27 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwadnej odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Young English Master. W konkursie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie, Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. O tytuł Młody Mistrz Języka Angielskiego walczyło 13 uczestników. I miejsce: Aleksandra Zalewska, SP Szczuczyn. II miejsce: Patrycja Haponik, SP1 Grajewo. III miejsce: Gerard Małaszuk, SP2 Grajewo. Podobnie jak w latach ubiegłych sponsorami nagród w konkursie byli: Prezes Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Pan Mirosław Rainko i Pan Piotr Kurzątkowski. Organizatorką konkursu była Pani Katarzyna Kurzątkowska ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej.

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

25 lutego ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. W kategorii klas IV-VI: I miejsce zajęli Przemysław Cymoch, Daria Dobrzycka, Sylwia Mioduszewska. II miejsce zajęli Adrian Mroczkowski, Julia Chmielewska, Maja Januszewska. III miejsce zajęły Karolina Starszewska, Kamila Godlewska, Weronika Barwikowska. W kategorii klas VII-VIII: I miejsce zajęli Klaudia Malinowska, Damian Starszewski, Jakub Barwikowski. II miejsce zajęli Bartosz Okulewicz, Piotr Wesołowski, Bartłomiej Szczech. III miejsce zajęły Julia Wróblewska, Weronika Wojtowicz, Wiktoria Solińska. Konkurs zorganizowały: Pani Jolanta Nerkowska, Pani Ewa Gromadzka-Białous i Pani Ewa Grunwald.