Rekrutacja do przedszkola

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2019 Burmistrza Szczuczyna z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym ustala się,co następuje:

  1. Złożenie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu 21-28 luty 2019
  2. złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 1-15 marca 2019
  3. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną: 16-30 marca 2019
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 5 kwietnia 2019
  5. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 8-30 kwietnia 2019
  6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 15 maja 2019.