Rekrutacja do przedszkola

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym ustala się,co następuje:

  1. Złożenie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu 17-29 luty 2020r.
  2. złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 1-13 marca 2020.
  3. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną: 16-30 marca 2020
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 6 kwietnia 2020
  5. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –14-30 kwietnia 2020
  6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 15 maja 2020.