Projekt pt.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”

Nasza szkoła bierze udział w realizowanym przez  Gminę Szczuczyn  projekcie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”. Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Wartość inwestycji to 119500 zł, a kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 111862,50 zł.Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres 01.01.2019-30.06.2020. Odbiorcami projektu sązarówn  uczniowie, jaki i nauczyciele, a nawet rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły.

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia poprzez wsparcie rozwoju technologii informacyjno– komunikacyjnej w szkole. W ramach tego działania nasza szkoła została doposażona w sprzęt (TIK), a pracownie przedmiotowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć w formie i w sposób fascynujący i zaciekawiający omawianie poszczególnych zagadnień świata nauki.Wykorzystując zdobyte fundusze zakupiono 15 laptopów do pracowni informatycznej, 20 tabletów, tablicę interaktywną wraz z projektorem oraz 5 robotów Lofi.

W celu jeszcze większego wzmocnienia oddziaływań dydaktycznych zaplanowano również szereg zajęć w postaci dodatkowych lekcji skierowanych do uczniów klas III-VII.Łącznie do zajęć przystąpiło 40 uczniów. W ramach projektu zorganizowano dwa rodzaje zajęć:

  • „Akademia Współczesnego Człowieka”, ma na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
  • „Warsztaty z programowania” poruszające tematykę programowania w środowisku Scratch.

W ramach realizacji projektu sfinansowano studia dla nauczyciela: „Informatyka z programowaniem w szkole”.

Realizacja projektu: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej” spełnia swoje tytułowe założenia i realnie przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania w szkole, a co za tym idzie do rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach, dając im lepsze możliwości edukacyjne i zawodowe na przyszłość.