COVID-19

Wytyczne do pracy na rok szkolny 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE I UCZENNICE

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wszyscy też jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie ludzi wokół nas, stąd wiele wymagań, ograniczeń i zasad, o przestrzeganie których apelujemy.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w tradycyjnej formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Państwa rodziców / opiekunów prawnych prosimy o podanie wychowawcy klasy możliwie najszybszej formy kontaktu oraz potwierdzenie aktualnych numerów telefonów.

 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

3. Do szkoły zakaz wstępu ma uczeń chory, zakatarzony lub z temperaturą oraz uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic / opiekun prawny ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje.

4. Do odwołania wprowadza się zakaz przynoszenia z domu innych przedmiotów poza koniecznymi do nauki.

 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem i szatnią , które stanowią  przestrzeń wspólną.

6. W miarę możliwości zachowujemy dystans min. 1,5 m.

7. Po otrzymaniu informacji od nauczyciela, że uczeń zgłasza niedyspozycję zdrowotną, rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę klasy o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.

 8. Ze względu na łatwość kontaktu, w szkole obowiązuje noszenie maseczek. Maseczki zdejmujemy dopiero po wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca.

9. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w dozownikach.

 10. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin ani żadnych zbędnych rzeczy.

 11. Uczniowie do szkoły przynoszą przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce, którą zajmują. Uczniowie nie mogą wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie mogą ich pożyczać.

11. Dziecku przychodzącemu do oddziału przedszkolnego i do klas I-III może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun z zachowaniem środków ochrony.

 12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. Rodzic / opiekun prawny przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 13. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny, a także poprzez dziennik elektroniczny.

Najważniejsze wytyczne  do pracy na rok szkolny 2020/2021 w związku z COVID-19

Stan na : 17 maja 2021 roku.

 1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazuje objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Sugeruje się, aby rodzic zmierzył temperaturę dziecka w domu przed wyjściem do szkoły.
 3. Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, lub mycia rąk, Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia są umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

         d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z                   bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki –    rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni   publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 • Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 • W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
 • Po wejściu do budynku szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce.
 • Rekomenduje się osłonę ust i nosa przez wszystkich uczniów i nauczycieli podczas przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 • Podczas korzystania ze wspólnych przestrzeni wszyscy uczniowie i pracownicy są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust (rekomendowane maseczki chirurgiczne) .
 • Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych.
 • Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
 • Na zajęciach sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 • Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
 • Uczniowie/dzieci nie powinni zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotów.
 • Należy opracować zasady bezpiecznego korzystania z szatni, w miarę możliwości umożliwić uczniom/dzieciom korzystanie z co drugiego boksu lub wprowadzić różne godziny przychodzenia i wychodzenia różnych grup uczniów/dzieci. Przy wejściu do szatni powinien się znajdować płyn do dezynfekcji rąk.
 • Rekomenduje się  aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu korzystali z szatni.
 • Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
 • Należy opracować zasady korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 2-dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych.
 • Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS są to kosze na odpady zmieszane).
 • Zajęcia lekcyjne będą odbywać się w wyznaczonych salach:
 • „0” –sala nr 13
 • Klasa I – sala nr 3
 • Klasa II – sala nr 15
 • Klasa III – sala nr 9
 • Klasa IV – sala nr 4
 • Klasa V – sala nr 5
 • Klasa VII – sala nr 16
 • Klasa VIII – sala nr 8
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali zobowiązany jest do zdezynfekowania swojego miejsca pracy przed i po zajęciach.
 • Dopuszcza się korzystanie z pracowni  informatycznej i sali gimnastycznej przy  łączeniu klas w grupy. W czasie przerwy po uczniów przychodzi nauczyciel prowadzący zajęcia w wyżej wymienionych salach. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza grupę pod wskazaną salę.
 • Organizacja przerw międzylekcyjnych:
 • Uczniowie korzystają z przerw na korytarzu szkolnym rotacyjnie:
  Przerwy śródlekcyjne
Klasa 8.45-8.55 9.40-9.50 10.35-10.45 11.30-12.00 12.45-12.55 13.40-13.50 14.35-14.45
„0”   X   „0”   „0”  
I X     X      
II X   X X X X X
III X     X      
IV   X     X    
V     X     X  
VII X X X X X X X
VIII   X     X   X
 • Wraz z uczniami na przerwę wychodzi nauczyciel w celu pełnienia dyżuru,
 • Z uczniami przebywającymi podczas przerwy w klasie pozostaje nauczyciel,
 • Momentem wymiany nauczycieli pomiędzy klasami jest dzwonek na lekcje,
 • Aby uniknąć sytuacji, w której grupują się uczniowie, nauczyciele rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 powinni otworzyć wskazaną salę i w niej przebywać od godz. 7.45.
 • Po zakończonych zajęciach należy stosować się do następujących zasad: jednorazowo opuszcza klasę maksymalnie 10 uczniów,  po 3  minutach salę opuszcza kolejna grupa uczniów.
 • Należy ograniczyć do minimum przebywanie na terenie placówki osób trzecich.
 • Osoba trzecia wchodzi na teren budynku według następujących zasad:
 • wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły mierzy osobie trzeciej temperaturę termometrem bezdotykowym; osoby z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane,
 • obowiązkowo ma zasłonięte nos i usta,
 • obowiązkowo dezynfekuje ręce,
 • wpisuje się  na wyłożoną przy wejściu do budynku listę podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu,

Najważniejsze wytyczne do pracy na rok szkolny 2020/2021

Procedury COVID-19

Procedury BHP

Załącznik nr 1 do procedury BHP

Załącznik nr 2 do procedury BHP

Instrukcja logowania do Office 365 – do pobrania