Informacje dla ósmoklasisty

Informacje dotyczące terminu i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający egzamin ósmoklasisty.

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty.

 W terminie głównym:

 1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

 1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu- 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników- do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń- 3 lipca 2024 r.

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 1. polski – 120 minut ( przedłużenie w przypadku dostosowań – do 180 minut)
 2. matematyka – 100 minut (przedłużenie w przypadku dostosowań- do 150 minut)
 3. j. angielski – 90 minut (przedłużenie w przypadku dostosowań – do 135 minut)

 

Wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Materiały do pobrania:

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.