O szkole

Śledząc historię Niedźwiadnej można doszukać się w niej informacji o istnieniu szkoły elementarnej, która została powołana do życia przez władze carskie w 1914 roku.

W 1920 roku w miejsce szkoły elementarnej powstaje Publiczna Szkoła Powszechna I stopnia, a posadę dyrektora placówki obejmuje Pan Zygmunt Jasionowski.

W roku szkolnym 1920/21 i 1921/22 w Niedźwiadnej pracuje jeden nauczyciel. W następnych latach pracuje dwóch nauczycieli. Do roku 1926 jest to szkoła I stopnia tzn. są cztery klasy szkoły podstawowej.

W roku 1926/1927 powstaje szkoła II stopnia, która realizowała program szkoły powszechnej z tym, że klasa szósta była dwuletnia – z programem „A” dla pierwszego roku nauki i programem „B” dla drugiego roku. W szkole pracuje trzech nauczycieli. Pomimo, że program pełnej szkoły powszechnej to uczniowie, którzy chcieli kształcić się dalej musieli przedtem uczęszczać do klasy VII w Szczuczynie i dopiero potem mogli starać się o przyjęcie do szkół średnich. Taka organizacja szkoły pozostaje do roku 1938/1939.

W latach okupacji sowieckiej od października 1939 r. do czerwca 1941 r. w Niedźwiadnej istniała szkoła podstawowa, w której zajęcia odbywały się w języku rosyjskim. Kierownictwo tej szkoły powierzono Zygmuntowi Jasionowskiemu, ponieważ znał on doskonale język rosyjski. Do pomocy przysłano trzech nauczycieli rosyjskich: Ninę Pawłowicz, Annę Miłosierdową i nauczyciela o nazwisku Czabaj. Ponadto obok Pana Jasionowskiego uczyli państwo Zielewiczowie i Pani Dąbrowska.
Szkoła była obowiązkowa, a za nieposyłanie dziecka w wieku szkolnym groziły represje od kary pieniężnej do zsyłki całej rodziny na Syberię. Lekcje prowadzone były w budynku państwa Jasionowskich.

W czasie okupacji niemieckiej w latach 1941 – 1945 szkoła przestała działać. Nie było mowy o jakimkolwiek nauczaniu, gdyż okrutne sankcje groziły zarówno nauczycielom jak i rodzicom. Pan Jasionowski pisze: ,, Dla okupanta na tych terenach szkoła istnieć nie mogła, kategorycznie zabraniali uczyć dzieci. Żandarmeria okupanta miała wielką sieć agentów, którzy śledzili i donosili…”

Pana Jasionowski zaczął prowadzić tajne nauczanie około 1943 roku. Nauczanie odbywało się w grupach 4-5 osobowych. Uczniami były dzieci przerośnięte, a rodzicie gwarantowali maksymalną dyskrecję. Dzieci były dokładne przygotowane i przećwiczone na każdą ewentualność ujawnienia. Oprócz Pana Jasionowskiego tajne nauczanie prowadziła również jego córka Irena Biedrzycka.

W roku 1945 przystąpiono do organizacji siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Niedźwiadnej. Oprócz Pana Jasionowskiego nauczycielami zostali: Irena Biedrzycka, Halina Kalinowska, Ludwik Szymanowski. W połowie lat 60-tych zmieniono nazwę szkoły z Publicznej Szkoły Powszechnej na Szkołę Podstawową w Niedźwiadnej.

Od roku 1946/47 w Publicznej Szkole Powszechnej w Niedźwiadnej organizowane były kursy dokształcające dla osób dorosłych, nie umiejących czytać i pisać. W rejonie szkoły liczba analfabetów była znaczna, toteż kursy dokształcające były organizowane aż do roku szkolnego 1960/61.

Z dniem 31 sierpnia 1961 r. Pan Jasionowski przechodzi na emeryturę a kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Niedźwiadnej zostaje córka Pana Jasionowskiego, Pani Irena Biedrzycka. W połowie lat sześćdziesiątych zmieniono nazwę szkoły, z Publicznej Szkoły Powszechnej na Szkołę Podstawową w Niedźwiadnej.
Od roku 1967/1968 zostaje wprowadzona ośmioklasowa szkoła podstawowa, która działa do roku 1973.

Rok 1973 to rok przełomowy w działalności szkoły. W tym roku powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Szczuczynie, czego konsekwencją jest likwidacja ośmioklasowej szkoły podstawowej, a w Niedźwiadnej pozostaje ośmioklasowa filia szkoły zbiorczej. Dnia 30 września 1973 r. przechodzi na emeryturę dotychczasowy kierownik szkoły Pani Irena Biedrzycka, kierownikiem punktu filialnego zostaje Pani Danuta Witkowska. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej otrzymała nazwę: Zbiorcza Szkoła Gminna w Szczuczynie Punkt Filialny w Niedźwiadnej. Podobne nazwy otrzymały wszystkie szkoły wiejskie w gminnie. Wszyscy nauczyciele z terenu gminy tworzyli jedną Radę Pedagogiczną. Uchwały w sprawie promowania lub nie promowania każdego ucznia były podejmowane przez Radę Pedagogiczną Zbiorczej Szkoły Gminnej w Szczuczynie.

W roku 1981/1982 nastąpiło reaktywowanie ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora - Pana Piotra Witkowskiego oraz rodziców rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Niedźwiadnej, w skład którego weszli: Wanda Grunwald z Niedźwiadnej, Kazimierz Bednarczyk z Brzeźna, Hipolit Śleszyński z Niedźwiadnej, Antoni Rudzki z Mazewa, Kazimierz Dobrzycki z Kurek oraz Andrzej Wszeborowski z Czarnowa. Budowa nowej szkoły trwała 6 lat- od roku 1985 do roku 1991.
Od roku szkolnego 2000/2001, zgodnie z reformą oświaty z 1999 roku, wprowadzono sześcioletnią szkołę podstawową.
W 2014 roku Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej Zgodnie z inicjatywą powstałą na zjeździe Sybiraków 26. 06. 2005 r. w Niedźwiadnej i późniejszych działaniach proceduralnych, odbyła się uroczystość przyjęcia przez szkołę podstawową sztandaru oraz imienia Zesłańców Sybiru. Gwoździe wbiło 32 dostojnych gości z terenu gminy, województwa i kraju. Najmłodszy z nich, uczeń Łukasz Kiełczewski, uderzeniem w gwóźdź, zakończył ceremonię wbijania. Dyrektor szkoły Ewa Grunwald dokonała prezentacji sztandaru. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez uczniów ślubowania na sztandar. Uczniowie uroczyście i dumnie, ale i w przeżyciach emocjonalnych, ślubowali: otaczać czcią sztandar szkoły i jej patrona, okazywać szacunek dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły, systematycznie i wytrwale wzbogacać własną wiedzę, doskonalić umiejętności, rozwijać talenty i zainteresowania, godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor i dobre imię oraz przynosić chlubę naszej Ojczyźnie przez kultywowanie jej prawdziwej historii i narodowych tradycji.