Rekrutacja do przedszkola

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/21 Burmistrza Szczuczyna z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym ustala się, co następuje:

  1. Złożenie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu 15-26 luty 2021r.
  2. złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 1-12 marca 2021.
  3. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną: 15-29 marca 2021
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 8 kwietnia 2021
  5. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –12-30 kwietnia 2021
  6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 14 maja 2021.