Wytyczne dla rodziców podczas przyprowadzania dzieci do oddziału przedszkolnego (wyłącznie dzieci 5 i 6-cio letnie) i klas I-III szkoły podstawowej.

1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2.Dzieci przyprowadzane są do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem.
3. W budynku szkoły obowiązek zasłaniania nosa i ust jest zniesiony.
4.Rodzice przekazują dzieci pracownikowi szkoły tuż po wejściu do budynku.
5.W wyjątkowych sytuacjach mogą wchodzić z dziećmi, wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
8.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
9.Jeżeli w czasie drogi do szkoły zauważyłeś niepokojące objawy chorobowe u siebie lub u swego dziecka zrezygnuj z przyprowadzania go do szkoły.
10.W razie jakichkolwiek pytań rodzic/opiekun może zwrócić się do wychowawcy, innego pracownika lub dyrektora szkoły.